define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Bærekraft

Sentrale begreper

Bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Bærekraftig utvikling ble første gang lansert i Brundtlandkommisjonens sluttrapport «Our Common Future» i 1987.

 

 

Det grønne skiftet 

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. (regjeringen.no)

 

 

European Green Deal  

European Green Deal er planen for å gjøre EUs økonomi bærekraftig.

 

 

EU taksonomi

EU taksonomi er et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling.

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene preger næringslivet i stadig økende grad, og flere virksomheter har nå implementert bærekraftsmålene i sin strategi.

 

 

Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Temperaturen må ikke stige mer enn 2 grader før århundret er over, og helst ikke mer enn 1,5 grader.  

Earth Overshoot Day

Dette er dagen i året hvor vi har brukt opp alle ressursene vi har tilgjengelig det året, dersom vi skal forvalte ressursene bærekraftig. Trenden de siste årene har vært at overforbruksdatoen har kommet stadig tidligere (Global Footprint Network).

 

 

TBL

The Triple Bottom Line (TBL) sier at de totale kostnadene ved å drive business må med i målingen i form av «People, Profit, Planet». Modellen ble innført av John Elkington. 

Start din grønne reise i dag